Academic Committee
2018-10-11 | | 【Print】

Director of Academic Committee:  Yiyu CHEN 

 

Members:

Qi OUYANG

Peng LI

Li JIN

Yaping ZHANG

Fuwen WEI

Dezhu LI

Yonggang YAO

Yongbiao XUE

Min ZHU

Peng SHI

Wen WANG

 

+86 871 65199125cceaeg@mail.kiz.ac.cn
Chinese Academy of Sciences(CAS) Kunming Institute of Zoology, CAS Institute of Zoology (IOZ), CAS Shanghai Institute for Biological Sciences, CAS Academy of Mathematics and Systems Science, CAS
Institute of Genetics And Developmental Biology,CAS Institute of Hydrobiology,CAS Beijing Institute of Genomics, CAS Beijing Institute of Life Sciences,CAS Insititue of Vetebrate Plaeontology and Paleanthopolgy,CAS
Chengdu Institute of Biology, CAS Xi'an Branch, CAS University of Science and Technology of China