Personnel
ZHANG Yaping
WEI Fuwen
WANG Wen
SHI Peng
SU Bing
Chen Luonan
LIU Jiang
LEI Fumin
John Speakman
XU Shuhua
Mao Bingyu
WANG Yong
KONG Qingpeng
CHEN Hua
LIU Qiang
ZHANG Guojie
CHE Jing
LI Jiali
LV Xuemei
ZHAO Fangqing
WANG Sijia
LI Lei
ZHAO XuDong
JIAO Baowei
ZHAN Xiangjiang
GUO Baocheng
MA Zhanshan
Wang Guodong
LUO Xiongjian
WANG Shu
CHEN Yongbin
HE Shunping
NIE Yonggang
ZHAI Weiwei
LI Ming
ZHANG Shihua
ZHENG Ping
LI Jiatang
LI Haipeng
WU Dongdong
MIAO Wei
TIAN Ye
KHAITOVICH Philipp
模板
DU Weiguo
YU Douglas W
ZHANG Yong E.
KO Albert Min-Shan
ZHANG Zhigang
SHENG Nengyin
Rong Liu
LIANG Bin
Li Mingkun
LI Baoguo
ZHANG Yun
HU Yibo
+86 871 65199125cceaeg@mail.kiz.ac.cn
Chinese Academy of Sciences(CAS) Kunming Institute of Zoology, CAS Institute of Zoology (IOZ), CAS Shanghai Institute for Biological Sciences, CAS Academy of Mathematics and Systems Science, CAS
Institute of Genetics And Developmental Biology,CAS Institute of Hydrobiology,CAS Beijing Institute of Genomics, CAS Beijing Institute of Life Sciences,CAS Insititue of Vetebrate Plaeontology and Paleanthopolgy,CAS
Chengdu Institute of Biology, CAS Xi'an Branch, CAS University of Science and Technology of China